హిజాబ్ - ఒక ధార్మిక చిహ్నం

వివరణ

హిజాబ్ అనేది ఒక సాంప్రదాయక ఆచరణ లేద ఫ్యాషన్ పదం కాదు. అది సంరక్షణ మరియు దైవభీతి కొరకు మహిళలపై అల్లాహ్ తరుపున విధించబడిన తప్పనిసరి విధి. కార్యక్రమం చివరిలో ప్రజల ప్రశ్నలకు షేఖ్ జవాబు ఇచ్చినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్