క్రైస్తవులు మరియు మొదటి కమాండ్మెంటు

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ వీడియోలో బైబిల్ లో ప్రస్తావించబడిన మొట్టమొదటి నిబంధన గురించి డాక్టర్ సరీహాన్ అష్షమరీ వివరించారు. ప్రస్తుత క్రైస్తవుల విశ్వాసంతో ఈ కమాండ్మెంటు విభేదిస్తున్న గంభీర విషయాన్ని ఆయన ధృవీకరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్