? ఏసు క్రీస్తు అసలు ఎప్పుడు జన్మించారు

ఉపన్యాసకుడు : అహ్మద్ దీదాత్

వివరణ

ఏసు క్రీస్తు అసలు ఎప్పుడు జన్మించారు ? క్రిస్ట్ మస్ దినమైన డిసెంబరు 25వ తేదీనే జీసస్ జన్మించినారా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్