హుదాను అడగండి - 3 ఏప్రిల్ 2012

ఉపన్యాసకుడు :

వివరణ

ఈ ఫత్వా సమయంలో మానవజీవితంలో ఎదురయ్యే వివిధ సందేహాలకు, సమస్యలకు డాక్టర్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ జవాబిచ్చినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్