అందుకనే నేను నాస్తికుడిని కాను

వివరణ

సర్వలోక సృష్టికర్త, ఏకైక ఆరాధ్యుడు అయిన అల్లాహ్ యొక్క ఉనికిని ఈ వీడియో క్లిప్ నిరూపిస్తున్నది. నాస్తికులు తప్పకుండా చూడవలసిన వీడియో ఇది.

ఫీడ్ బ్యాక్