అపరిచితునికి శుభాకాంక్షలు తెలుపండి

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ అబ్దుల్ రహీమ్ గ్రీన్ అపరిచితునికి శుభాకాంక్షలు తెలుపండి అనే హదీథు గురించి చక్కగా వివరించారు. ఒకసారి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా పలికినారు, "ఇస్లాం ధర్మం అపరిచితునిగా మొదలైంది మరియు చివరిలో అపరిచితునిగా మరిలి పోతుంది. కాబట్టి అపరిచితునికి శుభాకాంక్షలు తెలుపండి".

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్