ఇస్లాం ధర్మం - అపార్థాలకు, అపనిందలకు గురైన ధర్మం

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ అబ్దుల్ రహీమ్ గ్రీన్ ప్రజలలో అనేక మంది అపార్థం చేసుకుంటున్న ఇస్లాం ధర్మం గురించి చర్చించారు - అసలు అల్లాహ్ ఎవరు, ఇస్లాం ధర్మం అంటే ఏమిటి, ముహమ్మద్ ఎవరు ... మొదలైన విషయాలను ఆయన చాలా చక్కగా వివరించారు. ముగింపులో ఆయన శ్రోతల ప్రశ్నలకు జవాబు ఇచ్చినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్