ఇస్లాం మరియు ప్రస్తుత సంక్షభం

వివరణ

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈనాడు ఉన్న సంక్షోభ పరిస్థితి గురించి షేఖ్ అబ్దుల్ రహీమ్ గ్రీన్ ఈ ఉపన్యాసంలో చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్