మర్యం కుమారుడైన జీసస్ అలైహిస్సలాం యొక్క స్వభావం

వివరణ

పౌరాణిక మరియు చారిత్రక జీసస్ అలైహిస్సలాం గురించి అబ్దుల్ రహీమ్ గ్రీన్ ఇచ్చిన ఒక అద్భుత ఉపన్యాసం. ఎలా పౌరాణిక, కల్పిత జీసస్, ట్రినిటీ సిద్ధాంతాలు, ఒరిజినల్ పాపం మొదలైన విషయాలు ప్రచారంలోనికి వచ్చాయి మరియు తొలికాలపు క్రైస్తవులు ఎలా జీసస్ యొక్క మరణం మరియు పునరుత్థానం గురించి పట్టించుకోలేదు అనే వాటి గురించి కూడా వివరించారు. ఈ ఉపన్యాసంలో పేర్కొన్న సమాచారం ఎక్కువగా క్రైస్తవ పండితుల నుండి మరియు చరిత్రకారుల నుండి సేకరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్