అల్బేనియన్ మరియు బోస్నియన్ ముస్లింలు ప్రజలను ఇస్లాం వైపు పిలుస్తున్నారు

వివరణ

దీన్ షో నుండి ఒక ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమం. దీనిలో అల్బేనియన్లు మరియు బోస్నియన్లు తెలుసుకోవలసిన కొన్ని ధర్మప్రచార పాఠాలను షేఖ్ ష్పెండిమ్ నద్జాకూ పేర్కొన్నారు. నేషనాలిటీ లేదా ధర్మానికి మధ్య ఎలాంటి వైరుధ్యం లేదని ఆయన స్పష్టం చేసినారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ధర్మప్రచారంలో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించాలని ఆయన స్పష్టం చేసినారు.

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్