వివిధ ధార్మిక గ్రంథాలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావన

వివరణ

బైబిల్, తౌరాహ్ మొదలైన వివిధ ప్రపంచ ధర్మ గ్రంథాలు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఏమంటున్నాయి ? - ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి హిందూ ధర్మ గ్రంథాలలో ప్రస్తావించబడిందా ? బైబిల్ లో ఎక్కడ ముహమ్మద్ పేరు ఉన్నది ? ఈ ప్రశ్నలకు డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ గారి ఈ ప్రసంగంలో జవాబు లభిస్తుంది. వివిధ ప్రపంచ మత గ్రంథాలలో ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ప్రస్తావన గురించి ఆయన ఇక్కడ వివరంగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్