ఇస్లాం ధర్మం పరిష్కారమే గాని సమస్య కాదు

వివరణ

ఈ భాగంలో డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ ఇస్లాం ధర్మం పరిష్కరిస్తుందే గానీ సమస్యలను పెంచదు అనే ముఖ్య విషయాన్ని వివరించారు. దీనిలో ఆయన ఇస్లాం నిర్వచనం మరియు బోధనలు, సన్మార్గంలో నడిచిన పుణ్యపురుషుల మార్గంలో నడవమని ముస్లింల కొరకు మరియు ముస్లిమేతరుల కొరకు సందేశం .

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్