సైన్సు వెలుగులో ఖుర్ఆన్ మరియు బైబిల్

వివరణ

ఈ భాగంలో డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ మరియు ఇతర ఇస్లామీయ పండితులు సైన్సు వెలుగులో ఖుర్ఆన్ మరియు బైబిలు గురించి వివరించారు. పఠనం, చరిత్ర, అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఆచరరించడం మొదలైన వాటితో సంబంధం ఉన్న విద్య ఉలూమ్ అల్ ఖుర్ఆన్ అంటే ఖుర్ఆన్ విజ్ఞాన శాస్త్రం. ఇస్లామీయ విద్య చాలా విస్తారమైనది. ఎవరైనా దాని ప్రాధాన్యత గుర్తించగలరు.

ఫీడ్ బ్యాక్