హుదాను అడగండి - 5 ఫిబ్రవరీ 2013

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ ఫత్వా భాగంలో జీవితపు అన్ని దశలలో ఎదురయ్యే కొన్ని సందేహాలు మరియు సమస్యలకు డాక్టర్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ సమాధానమిచ్చారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్