ముస్లిం మహిళలకు సలహాలు

వివరణ

షేఖ్ ఖాలిద్ యాసిన్ ఇచ్చిన చాలా ఆసక్తికరమైన ఉపన్యాసం. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఆయన ముస్లిం మహిళలకు అనేక సలహాలు ఇచ్చినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్