? మానవుడు తన సృష్టికర్తను ఎందుకు గుర్తించాలి

వివరణ

ప్రతి కట్టడానికి దాని నిర్మాత ఉన్నాడు. కాబట్టి కామన్ సెన్స్ మరియు లాజిక్ ద్వారా, ఈ మొత్తం సృష్టి కూడా తప్పకుండా ఒక సృష్టికర్తను కలిగి ఉండాలి. మహాద్భుత డిజైన్ లేకుండా ఈ విశాల విశ్వం మరియు అందులోని ప్రతిదీ ఏదోలా ఉనికిలోనికి రాలేదు. దీని గురించి ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు, "నిశ్చయంగా, భూమ్యాకాశాల సృష్టిలో మరియు రాత్రింబవళ్ళు ఒకదాని వెంట మరొకటి రావడంలో పరిశీలించే వారి కోసం ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి" ఖుర్ఆన్ 4:190

Download
ఫీడ్ బ్యాక్