వేరు నుండి ఫలం వరకు

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ఖాలిద్ యాసిన్ ముఖ్యంగా యువతపై దృష్టి కేంద్రీకరించారు. ఏకైక ఆరాధ్యుడైన అల్లాహ్ పై విశ్వాసం మరియు ఎక్కడున్నా ఆయనపై భయభక్తులు చూపే సన్మార్గం వైపు వారిని తీసుకువెళ్ళటానికి ప్రయత్నించారు. స్వయంగా తమను తాము చక్కదిద్దుకునే మార్గాల గురించి ఆయన మంచి సలహాలు ఇచ్చారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్