మరణం మరియు అవశాన దశ

వివరణ

నీవెన్నడూ చావును తప్పించుకోలేవు. ఏదో ఒక రోజున నీవు చనిపోవలసిందే. చావు గురించి షేఖ్ ఖాలిద్ యాసిన్ ఇచ్చిన చాలా గొప్ప ప్రసంగం ఇది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్