జాత్యహంకారం మరియు యువత సమస్యలు

వివరణ

ముస్లిం సమాజంలో హద్దుమీరి పోతున్న యువత, జాత్యహంకారం మరియు అలాంటి మరికొన్ని ఇతర సమస్యల గురించి షేఖ్ ఖాలిద్ యాసన్ చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్