అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై ప్రేమ మరియు విధేయత చూపడం

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్తపై ప్రేమాభిమానాలు, విధేయత చూపిన అనేక గొప్ప సహాబాలు, పుణ్యపురుషుల ఉపమానాలను షేఖ్ ఖాలిద్ యాసిన్ ఉదహరించారు. తమ స్వంత జీవితం, కుటుంబం లేదా సంపదల రూపంలో వారు చేసిన త్యాగం ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైనది. మనం అల్లాహ్ ను మరియు ఆయన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంపై చూపే ప్రేమాభిమానాలు, విధేయతల గురించి దర్శకులను ఆలోచనలలో పడవేస్తుంది.

ఫీడ్ బ్యాక్