చారిత్రక జీసస్

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో ఖాలిద్ యాసిన్ చారిత్రక జీసస్ మరియు నిజమైన జీసస్ అలైహిస్సలాం ల గురించి చక్కగా వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్