ఎలా మనశ్శాంతి పొందాలి

వివరణ

మన జీవితం కొరకు మనశ్శాంతి చాలా అవసరం. నిజమైన మనశ్శాంతి కేవలం అల్లాహ్ ను విశ్వసించడంలోనే లభిస్తుంది. యాసిర్ ఖాదీ దీనిని చాలా చక్కగా వివరించారు.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్