ధర్మప్రచారంలో ఎలాంటి ఎదురు దాడినైనా ఎదుర్కొనే 50 టిప్స్

వివరణ

ధర్మప్రచారంలో మనకు వేర్వేరు మనస్తత్వాల ప్రజలు ఎదురు అవుతారనే విషయం మనం గుర్తించాలి. అయినా వారిని ఇస్లాం ధర్మం వైపు ఆహ్వానించేందుకు మనం తప్పక ఆసక్తి చూపాలి.

ఫీడ్ బ్యాక్