ఇస్లాం ధర్మంలోని శాంతి సామరస్యాలు

వివరణ

సామాజిక శాంతి సామరస్యాలు సాంఘిక అరాచకాలు, హింసలను అరికడతాయి. అలాగే మనశ్శాంతి మనలో చెలరేగే అలజడి, ఒత్తిళ్ళ నుండి మనల్ని కాపాడుతుంది. ఇస్లాం ధర్మంలో సామాజిక మరియు వ్యక్తిగత శాంతి సామరస్యాలు ఎలా స్థాపించాలో స్పష్టంగా వివరించబడింది. ఈ వీడియోలో యాసిర్ ఖాదీ ఇస్లాం ధర్మంలో శాంతి సామరస్యాల భావనను చక్కగా వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్