ఖుర్ఆన్ లోని వైజ్ఞానిక మహిమలు - పిండోత్పత్తి

వివరణ

సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ మనకు మెదడు ఇచ్చినాడు - ఆలోచించడానికి మరియు దీర్ఘాలోచన చేయడానికి. దీని కోసం ఆయన తను సృష్టించిన అనేక గొప్ప సంపూర్ణమైన సృష్టితాల జ్ఞానాన్ని మనకు అందుబాటులో ఉంచాడు. ఈ వీడియోలో మానవుడి సృష్టి మరియు ఖుర్ఆన్ లో దాని ప్రస్తావన గురించి చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్