కోరికల నుండి ఉపవాసం పాటించుట

వివరణ

తమ కోరికల నుండి ఉపవాసం పాటించడం అనే ఈ ఉపన్యాసం చాలా ఆసక్తికరమైనది. ఉపవాసం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, ఉపవాసం యొక్క ప్రయోజనాలు, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో కోరికలు మరియు ఉపవాసాల మధ్య సంబంధం

Download
ఫీడ్ బ్యాక్