సహనం

వివరణ

షేఖ్ బిలాల్ అసద్ ఇచ్చిన ఒక గొప్ప ప్రసంగం. సహనం యొక్క ప్రాధాన్యత మరియు దాని వాస్తవికత, వేర్వేరు రకాలు మరియు స్థాయిల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చక్కగా వివరించారు. చాలా ఆసక్తికరమైన చర్చ.

ఫీడ్ బ్యాక్