స్వర్గానికి దారి

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ఉమర్ స్వర్గానికి దారి అనే అంశంపై చర్చించారు. ఇది స్వర్గానికి చేర్చే మార్గాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తున్నది. ఒకవేళ ప్రజలు ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే అల్లాహ్ అనుజ్ఞతో వారు విజయవంతంగా స్వర్గానికి చేరుకోగలరు.

ఫీడ్ బ్యాక్