పశ్చాత్తాపం

వివరణ

పశ్చాత్తాపం పై ఇదొక ముఖ్యమైన చర్చ. దీనిలో షేఖ్ ఉమర్ పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రాధాన్యత, దాని షరతులు, ప్రాక్టికల్ పద్ధతులు మరియు దానికి సంబంధించిన వివిధ నియమనిబంధనలు. తప్పకుండా చూడవలసిన చర్చ.

ఫీడ్ బ్యాక్