అంతిమ తీర్పుదినం నాడు ఏమి జరగబోతున్నది

వివరణ

అంతిమ తీర్పుదినం నాడు ఏమి జరగబోతున్నది అనే ముఖ్యఅంశాన్ని షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చక్కగా వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్