ధర్మాలు, మతాలన్నీ ఒకటేనా

ఉపన్యాసకుడు : డాక్టర్ జాకిర్ అబ్దుల్ కరీం నాయక్

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

వివరణ

ఈ వీడియోలో మొత్తం ధర్మాలు, మతాలన్నీ ఒక్కటే అని వాదించడం ఎందుకు సబబు కాదు అనే ముఖ్యవిషయం గురించి డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్