ధర్మాలు, మతాలన్నీ ఒకటేనా

వివరణ

ఈ వీడియోలో మొత్తం ధర్మాలు, మతాలన్నీ ఒక్కటే అని వాదించడం ఎందుకు సబబు కాదు అనే ముఖ్యవిషయం గురించి డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ వివరించారు.

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్