డాక్టర్ లారెన్స్ బ్రౌన్ - ఇస్లాం వృత్తాంతం

ఉపన్యాసకుడు :

వివరణ

ఈ వీడియోలో తను ఎందుకు క్రైస్తవ ధర్మాన్ని తిరస్కరించాడు మరియు ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎందుకు స్వీకరించాడు అనే ప్రశ్నలకు డాక్టర్ లాహెన్స్ బ్రౌన్ ఇచ్చిన వివరణ ఉన్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్