దివ్యఖుర్ఆన్ - చదవండి, దహనం చేయకండి

ఉపన్యాసకుడు : అబ్దుర్రహీం గరైన్

వివరణ

ఈ వీడియోలో ముస్లింలకు ఖుర్ఆన్ ఎందుకు అంత ఇష్టమైనదో అబ్దుర్ రహీమ్ గ్రీన్ వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్