ఖుుర్ఆన్ సంకలనం

ఉపన్యాసకుడు : అబూ అమార్ యాసర్ అల్ ఖాదీ

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ సంకలనం గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ వివరించారు

ఫీడ్ బ్యాక్