ఖుుర్ఆన్ సంకలనం

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ సంకలనం గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ వివరించారు

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్