ఖుుర్ఆన్ సంకలనం

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ సంకలనం గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ వివరించారు

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్