డాక్టర్ లారెన్స్ బ్రౌన్ - నేనెలా ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించాను

ఉపన్యాసకుడు :

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ బ్రౌన్ తను ఎలా ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించారో మరియు తనకు ఇస్లాం ధర్మం గురించి ఎలా తెలిసిందో చర్చించినారు. సత్యాన్వేషణలో ఆయన అనేక ధర్మాలను పరిశోధించారు మరియు ఇస్లాం ధర్మంపై ప్రచారంలో ఉన్న అనేక అపనిందలను పరిశీలించారు. తుదకు సత్యధర్మమైన ఇస్లాంను ఎంచుకున్నారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్