నిరాశ మరియు చింత

వివరణ

దుఃఖం, విషాదం, నిరాశ మరియు చింత, వేదన మొదలైన వాటిని దూరం చేసే పూర్తి మార్గదర్శిని. ఇది ఒక చాలా ముఖ్యమైన ప్రసంగం. ఈ ప్రపంచంలో ప్రజలు ఎలా జీవించాలో తెలియజేస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్