మానవజాతి సంక్షోభంలో ఉంది - నాగరికత ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు

వివరణ

వివిధ సంస్కృతులు పడుతున్న ప్రయాసలు మరియు ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితులపై షేఖ్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ ఇచ్చిన ప్రసంగం. ధర్మప్రచారంలో మరియు భవిష్యత్తులో ముస్లింలు సాఫల్యవంతులయ్యే అవకాశం అర్థం చేసుకోవడంలో ఈ విషయాల జ్ఞానం చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్