ఆపదలు, విపత్తులు మరియు ప్రవక్తల వైద్యం

వివరణ

ఆపదలు, విపత్తులు మరియు ప్రవక్తల వైద్యం అనే ఈ ఆసక్తికరమైన అంశంపై షేక్ బిలాల్ ప్రసంగించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్