సంతుష్ట పడుట

వివరణ

మనం ఎలా సంతుష్టపడాలి అనే అంశంపై షేక్ అబ్దుల్లాహ్ హాకిమ్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసం. ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రసంగం. ఎంతో సమాచారంతో నిండి ఉంది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్