బద్దకస్తుడైన ముస్లింకు మేలుకొలుపు

వివరణ

బద్ధకస్తుడైన ముస్లింకు మేలుకొలుపు అనే ఈ ఆసక్తికరమైన ఉపన్యాసాన్ని షేఖ్ అబ్దుల్లాహ్ హాకిమ్ ఇచ్చినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్