షైతాను చేసే మోసం

వివరణ

షైతాను చేసే మోసం అనే అంశం గురించి షేఖ్ అబ్దుల్లాహ్ హాకిమ్ ఇక్కడ చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్