మోసం, వంచనలలోని ప్రమాదాలు

వివరణ

మోసం, వంచనలలోని ప్రమాదాలు అనే ముఖ్యమైన ఉపన్యాసాన్ని షేఖ్ అబ్దుల్లాహ్ హాకిమ్ ఇచ్చినారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చూడవలసిన కార్యక్రమం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్