నిరాశ, నిస్పృహల వేదనలు

వివరణ

నిరాశ, నిస్పృహల వేదనలే ఈ ఆసక్తికరమైన ఉపన్యాసాన్ని షేఖ్ అబూ హంజా ఇచ్చినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్