చివరి దినాలలో నిగర్వంతో కూడిన చక్కటి హృదయం కలిగి ఉండుట

వివరణ

చివరి దినాలలో నిగర్వంతో కూడిన చక్కటి హృదయం కలిగి ఉండుట అనే ముఖ్యమైన మరియు ఆసక్తికరమైన అంశంపై షేఖ్ అబ్దుల్లాహ్ హాకిమ్ ఇచ్చిన ఒక మంచి ఉపన్యాసం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్