ఈ మిలియనిమ్ లో ముస్లిం యువకులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు

వివరణ

ఈ మిలియనియమ్ లో ముస్లిం యువకులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళ గురించి షేఖ్ అబ్దుల్లాహ్ హాకిమ్ ఆసక్తికరమైన ఉపన్యాసం ఇచ్చినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్