నిీకోసం నమాజు చేయబడక ముందే నీవు నమాజు చేయి

వివరణ

నీ కోసం నమాజు చేయబడక ముందే నీవు నమాజు చేయి అనే చాలా ముఖ్యమైన మరియు ప్రయోజనకరమైన అంశంపై షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ ఈ వీడియోలో మాట్లాడినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్