కోకో కోలా ముస్లిం తరం

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో అబ్దుర్ రహీమ్ గ్రీన్ చాలా ముఖ్యమైన మరియు ప్రయోజనకరమైన కోకో కోలా ముస్లిం తరం అనే అంశంపై మాట్లాడినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్