ఎటర్నల్ కాస్ లక్షణాలు

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఈ తాత్కాలిక విశ్వసృష్టికి కారణమైన ఎటర్నల్ కాస్ యొక్క లక్షణాల గురించి డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్