? అసలు రమదాన్ అంటే ఏమి

వివరణ

అసలు రమదాన్ అంటే ఏమిటి అనే అంశంపై మమ్ దూహ్ ముహమ్మద్ చేసిన ఒక మంచి ప్రసంగం. దీనిలో ఆయన రమదాన్ నెల ప్రాముఖ్యత, ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకునేందుకు ఎలాంటి తయారీలు చేసుకోవాలి, ఈ నెలలో ఒక ముస్లిం ఏమి చేయాలి, మరియు రమదాన్ నెలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలను ఆయన చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్